f in English

AfrikaansEnglish
f
f

Sentence examples with "f"

AfrikaansEnglish
Die President as hoof van die nasionale uitvoerende gesag moet 'n vrou of 'n man aanstel as hoof van elke intelligensiediens wat ingevolge subartikel ingestel word, en moet óf politieke verantwoordelikheid vir die beheer oor en bestuur van enige van dié dienste aanvaar, óf 'n lid van die Kabinet aanwys om dié verantwoordelikheid te aanvaar.The President as head of the national executive must appoint a woman or a man as head of each intelligence service established in terms of subsection , and must either assume political responsibility for the control and direction of any of those services , or designate a member of the Cabinet to assume that responsibility .
n Persoon wat genomineer word, moet aanname van die nominasie te kenne gee deur óf die nominasievorm óf enige ander vorm van skriftelike bevestiging te teken.A person who is nominated must indicate acceptance of the nomination by signing either the nomination form or any other form of written confirmation .
Die Premier van 'n provinsie moet 'n Wetsontwerp wat ingevolge hierdie Hoofstuk deur die provinsiale wetgewer aangeneem is óf bekragtig en onderteken óf, indien die Premier voorbehoude omtrent die grondwetlikheid van die Wetsontwerp het, dit na die wetgewer vir heroorweging terugverwys.The Premier of a province must either assent to and sign a Bill passed by the provincial legislature in terms of this Chapter or , if the Premier has reservations about the constitutionality of the Bill , refer it back to the legislature for reconsideration .
óf dit na die Konstitusionele Hof vir 'n beslissing oor die grondwetlikheid daarvan verwys.or refer it to the Constitutional Court for a decision on its constitutionality .
die president as hoof van die nasionale uitvoerende gesag moet 'n vrou of 'n man aanstel as hoof van elke intelligensiediens wat ingevolge subartikel ingestel word, en moet óf politieke verantwoordelikheid vir die beheer oor en bestuur van enige van dié dienste aanvaar, óf 'n lid van die kabinet aanwys om dié verantwoordelikheid te aanvaar.the president as head of the national executive must appoint a woman or a man as head of each intelligence service established in terms of subsection , and must either assume political responsibility for the control and direction of any of those services , or designate a member of the cabinet to assume that responsibility .
n persoon wat genomineer word, moet aanname van die nominasie te kenne gee deur óf die nominasievorm óf enige ander vorm van skriftelike bevestiging te teken.a person who is nominated must indicate acceptance of the nomination by signing either the nomination form or any other form of written confirmation .
onderworpe aan vergoeding waarvan die bedrag en die tyd en wyse van betaling óf deur diegene wat geraak word, aanvaar is óf deur 'n hof bepaal of goedgekeur is.and subject to compensation , the amount of which and the time and manner of payment of which have either been agreed to by those affected or decided or approved by a court .
n persoon of gemeenskap wie se besitreg van grond regsonseker is as gevolg van wette of praktyke van die verlede wat op grond van ras gediskrimineer het, is geregtig, in die mate wat deur 'n parlementswet bepaal word, op óf besitreg wat regseker is óf gelykwaardige vergoeding.a person or community whose tenure of land is legally insecure as a result of past racially discriminatory laws or practices is entitled , to the extent provided by an act of parliament , either to tenure which is legally secure or to comparable redress .
n persoon of gemeenskap wat na 19 junie 1913 die besit van eiendom ontneem is as gevolg van wette of praktyke van die verlede wat op grond van ras gediskrimineer het, is geregtig, in die mate wat deur 'n parlementswet bepaal word, op óf teruggawe van daardie eiendom óf billike vergoeding.a person or community dispossessed of property after 19 june 1913 as a result of past racially discriminatory laws or practices is entitled , to the extent provided by an act of parliament , either to restitution of that property or to equitable redress .
om nie skuldig bevind te word weens 'n handeling of versuim wat ten tyde van die handeling of versuim ingevolge óf die nasionale reg óf die volkereg nie 'n oortreding was nienot to be convicted for an act or omission that was not an offence under either national or international law at the time it was committed or omitted

Contact

Hablaa Translations
Opfikonerstrasse
8303 Bassersdorf
Zurich
Switzerland

Order translation

High quality Crowdsourced Translations at great rates.

2011-2016 - Hablaa.com online dictionary | German - English translations.