b in Afrikaans

EnglishAfrikaans
b
B
b

Definitions of "b"

latitude in the galactic coordinate system
barn
bit
bye
big

Sentence examples with "b"

EnglishAfrikaans
Until 30 April 1999 , sections 84 , 89 , 90 , 91 , 93 and 96 of the new Constitution must be regarded to read as set out in Annexure B to this Schedule .Tot 30 April 1999 word artikels 84, 89, 90, 91, 93 en 96 van die nuwe Grondwet geag te lui soos in Aanhangsel B by hierdie Bylae uiteengesit.
Subitem does not prevent a Minister who was a senator when the new Constitution took effect , from continuing as a Minister referred to in section 91 of the new Constitution , as that section reads in Annexure B .Subitem belet nie 'n Minister wat 'n senator was toe die nuwe Grondwet in werking getree het, om aan te bly nie as 'n Minister genoem in artikel 91 van die nuwe Grondwet, soos dié artikel in Aanhangsel B lui.
Category B A municipality that shares municipal executive and legislative authority in its area with a category C municipality within whose area it falls .Kategorie B 'n Munisipaliteit wat munisipale uitvoerende en wetgewende gesag in sy gebied deel met 'n kategorie Cmunisipaliteit binne wie se gebied hy val.
establish the criteria for determining when an area should have a single category A municipality or when it should have municipalities of both category B and category Cdie maatstawwe voorskryf vir die bepaling van wanneer 'n gebied 'n enkele kategorie Amunisipaliteit moet hê of wanneer dit munisipaliteite van sowel kategorie B as kategorie C moet hê
the local government matters listed in Part B of Schedule 4 and Part B of Schedule 5die plaaslike regeringsaangeleenthede wat in Deel B van Bylae 4 en Deel B van Bylae 5 vermeld word en
subitem belet nie 'n minister wat 'n senator was toe die nuwe grondwet in werking getree het, om aan te bly nie as 'n minister genoem in artikel 91 van die nuwe grondwet, soos dié artikel in aanhangsel b lui.provinsiale wetgewers
parties represented in a provincial legislature are entitled to delegates in the provinces delegation in accordance with the formula set out in part b of schedule 3 .partye wat in 'n provinsiale wetgewer verteenwoordig is, is geregtig op afgevaardigdes in die provinsie se afvaardiging ooreenkomstig die formule in deel b van bylae
category b a municipality that shares municipal executive and legislative authority in its area with a category c municipality within whose area it falls .kategorie b 'n munisipaliteit wat munisipale uitvoerende en wetgewende gesag in sy gebied deel met 'n kategorie cmunisipaliteit binne wie se gebied hy val.
establish the criteria for determining when an area should have a single category a municipality or when it should have municipalities of both category b and category cdie maatstawwe voorskryf vir die bepaling van wanneer 'n gebied 'n enkele kategorie amunisipaliteit moet hê of wanneer dit munisipaliteite van sowel kategorie b as kategorie c moet hê
the local government matters listed in part b of schedule 4 and part b of schedule 5die plaaslike regeringsaangeleenthede wat in deel b van bylae 4 en deel b van bylae 5 vermeld word en

Contact

Hablaa Translations
Opfikonerstrasse
8303 Bassersdorf
Zurich
Switzerland

Order translation

High quality Crowdsourced Translations at great rates.

2011-2016 - Hablaa.com online dictionary | German - English translations.