n in Afrikaans

EnglishAfrikaans
n
N
noorderbreedte

Definitions of "n"

north
noun
neuter gender
normal
Neutral
No

Sentence examples with "n"

EnglishAfrikaans
oubedelingwetgewing wetgewing verorden voordat die vorige Grondwet in werking getree het tuisland 'n deel van die Republiek waarmee, voordat die vorige Grondwet in werking getree het, in SuidAfrikaanse wetgewing gehandel is as 'n onafhanklike of selfregerende gebied vorige Grondwet die Grondwet van die Republiek van SuidAfrika, 1993 .Voortbestaan van bestaande regvoorskrifte
'n Party wat in 'n provinsiale wetgewer verteenwoordig is ―moet sy vaste afgevaardigdes benoem uit die persone wat senatore was toe die nuwe Grondwet in werking getree het en wat beskikbaar is om as vaste afgevaardigdes te dien en
Indien die betrokke lid versuim om aan 'n aansegging van die Premier kragtens subartikelte voldoen, kan die Premier die lid van sy of haar amp onthef na oorleg met die lid, en indien die lid nie 'n lid van die Premier se party is nie of nie die leier van 'n deelnemende party is nie, ook na oorleg met die leier van daardie lid se party.
n Besluit van die President moet op skrif wees indien dit ― ingevolge wetgewing geneem word ofregsgevolge het.
oubedelingwetgewing wetgewing verorden voordat die vorige grondwet in werking getree het tuisland 'n deel van die republiek waarmee, voordat die vorige grondwet in werking getree het, in suidafrikaanse wetgewing gehandel is as 'n onafhanklike of selfregerende gebied vorige grondwet die grondwet van die republiek van suidafrika, 1993 .voortbestaan van bestaande regvoorskrifte
'n voormalige senator wat nie as 'n vaste afgevaardigde na die nasionale raad van provinsies aangestel word nie, is geregtig om 'n ten volle stemgeregtigde lid te word van die wetgewer van die provinsie waaruit daardie persoon ingevolge artikel 48 van die vorige grondwet as 'n senator benoem is.indien 'n voormalige senator kies om nie 'n lid van 'n provinsiale wetgewer te word nie, word daar beskou dat daardie persoon as senator bedank het op die dag voordat die nuwe grondwet in werking getree het.
enigiemand wat kragtens die vorige grondwet die president, 'n uitvoerende adjunkpresident, 'n minister of 'n adjunkminister was toe die nuwe grondwet in werking getree het, bly aan in en beklee daardie amp ingevolge die nuwe grondwet, maar behoudens subitem .tot 30 april 1999 word artikels 84, 89, 90, 91, 93 en 96 van die nuwe grondwet geag te lui soos in aanhangsel b by hierdie bylae uiteengesit.
subitem belet nie 'n minister wat 'n senator was toe die nuwe grondwet in werking getree het, om aan te bly nie as 'n minister genoem in artikel 91 van die nuwe grondwet, soos dié artikel in aanhangsel b lui.provinsiale wetgewers
totdat die premier wat na die eerste verkiesing van 'n provinsie se wetgewer kragtens die nuwe grondwet verkies word die amp aanvaar, of die provinsie sy grondwet verorden, wat ook al eerste plaasvind, word artikels 132 en 136 van die nuwe grondwet geag te lui soos in aanhangsel c by hierdie bylae uiteengesit.n provinsiale grondwet wat aangeneem is voordat die nuwe grondwet in werking getree het, moet aan artikel 143 van die nuwe grondwet voldoen.
wetgewing met betrekking tot 'n aangeleentheid binne 'n funksionele gebied in bylae 4 of 5 by die nuwe grondwet vermeld en wat, toe die nuwe grondwet in werking getree het, deur 'n gesag binne die nasionale uitvoerende gesag geadministreer is, kan deur die president by proklamasie opgedra word aan 'n gesag binne 'n provinsiale uitvoerende gesag wat deur die uitvoerende raad van die provinsie aangewys word.in die mate waarin dit vir die doeltreffende uitvoering van 'n opdrag van wetgewing kragtens subitem nodig is, kan die president by proklamasie

Contact

Hablaa Translations
Opfikonerstrasse
8303 Bassersdorf
Zurich
Switzerland

Order translation

High quality Crowdsourced Translations at great rates.

2011-2016 - Hablaa.com online dictionary | German - English translations.