addtr
Suggest new translation
Close
Language
Text
Word class
(Part of speech)
Further optional informationSourceAdditional informationCategory
Source
Source link


Additional information
Category
Close notification

b | Finnish-German | Translation

Similar translations

#FinnishGerman
1Asetus veren bändi t_infoBandspannungsregulierung
2bändi t_infoband
3bändien t_infoBands t_info
4bändit t_infogebänderter t_info
5Büttenredner t_infoBüttenredner t_info
6Keväällä bändi t_infoFederband t_info
7Kolme bändit t_infoDreierstreifen t_info
8Kuusi bändit enkelit t_infoSechsbinden-Kaiserfisch t_info
9Kuusi bändit huulikalaa t_infoSechsstreifen-Lippfisch t_info
10Nykyinen bändi t_infoStromband t_info
11Saappaat bändit t_infoStiefelleisten t_info
12Seitsemän kappaletta bändejä t_infoSiebenspurband t_info
13Slip bändi t_infoBandschräglauf
14Tri bändi t_infoSortierband t_info